H3 LABORATORIS manifesta obertament la seva intenció d’oferir uns serveis competitius a tots els seus clients, per aquest motiu, ha implantat un sistema de gestió de qualitat en el si de l’organització, que el seu principal objectiu és aconseguir la satisfacció esperada pels clients, a través d’uns processos establerts i fonamentats en un procés de millora contínua.

El sistema de gestió de qualitat d’H3 està dissenyat de manera que els serveis que presta l’organització es duguin a terme correctament i de manera eficient, emprant els mitjans adequats per a això i de manera que s’aconsegueixin els màxims resultats.

Per complir amb els objectius proposats, el sistema de gestió de qualitat establert per H3, basat en la norma de referència UNEIX en ISO 9001:2015, es recolza en els següents pilars bàsics que estableix l’Adreça:
 Vetllar per garantir la satisfacció dels nostres clients, incloent les parts interessades en els resultats de l’empresa, en tot el referent a la realització de les nostres activitats i la seva repercussió en la societat.
 Establir objectius i metes enfocats cap a l’avaluació de l’acompliment en matèria de qualitat, així com a la millora contínua en les nostres activitats, regulades en el Sistema de Gestió que desenvolupa aquesta política.
 Compliment dels requisits de la legislació aplicable i reglamentària a la nostra activitat, els compromisos adquirits amb els clients i totes aquelles normes internes o pautes d’actuació als quals se sotmeti H3
 Motivar i formar a tot el personal que treballa en l’organització, tant per al correcte acompliment del seu lloc de treball com per actuar conforme als requisits imposats per la Norma de referència.
 Manteniment d’una comunicació fluïda tant a nivell intern, entre els diferents estaments de l’empresa, com amb clients.
 Avaluar i garantir la competència tècnica del personal, així com assegurar la motivació adequada d’est per a la seva participació en la millora contínua dels nostres processos.
 Garantir el correcte estat de les instal·lacions i l’equipament adequat, de forma tal que estiguin en correspondència amb l’activitat, objectius i metes de l’empresa.
 Garantir una anàlisi de manera contínua de tots els processos rellevants, establint-se les millores pertinents en cada cas, en funció dels resultats obtinguts i dels objectius establerts.

Aquests principis són assumits per l’Adreça, qui disposa els mitjans necessaris i dota als seus empleats dels recursos suficients per al seu compliment, plasmant-los i posant-los en públic coneixement a través de la present Política de Qualitat.

Signat.:
Eva López Gutiérrez
Data: 12 de març de 2018